This is an example of a HTML caption with a link.
นางสาวศิรภัสศร โชติชื่น
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกสอน(ปฐมวัย)
 
 
 
นางสาวพัชรี เฉลิมศักดิ์
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกสอน(ปฐมวัย)
 
 
 
 
 
 


ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ตำบลดงละคร  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์  26000
โทรศัพท์ 037-316933 โทรสาร 037-316931  
Email   :  thatri_in@hotmail.com