This is an example of a HTML caption with a link.
นางบุญช่วย    ผลิพืช
ตำแหน่ง : ครู/ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : คบ. สังคมศึกษา
เริ่มปฏิบัติงาน : 19 เม.ย. 2553
 
นางสาวกัญวลัญช์    จิตรดี
ตำแหน่ง : ครู/ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : วท.ม. วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา
เริ่มปฏิบัติงาน : 1 ต.ค. 2543
 
       
นางวิมลรัตน์    วงษ์ยาแดง
ตำแหน่ง : ครู/ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. บริหารการศึกษา
เริ่มปฏิบัติงาน : 1 พ.ค. 2553
 
นางวัลณีย์    ใจยงค์
ตำแหน่ง : คบ. ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : คบ. สังคม
เริ่มปฏิบัติงาน : 1 ธ.ค. 2557
 
       
นายพรประสิทธิ์ แต้ใหม่
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : วท.บ. ฟิสิกส์
เริ่มปฏิบัติงาน : 25 ก.ย. 2560
 
นางสาวสุริยาพร    พุทธสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิการศึกษา : กศ.บ. สังคมศึกษา
เริ่มปฏิบัติงาน : 18 พ.ค. 2555
 
       
นางสาวอนัญญา    ทองปัน
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิการศึกษา : กศ.ม. บริหารการศึกษา
เริ่มปฏิบัติงาน : 16 มิ.ย. 2559
 
นางสาวปรินดา    คำสุโพธิ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : คบ. ภาษาอังกฤษ
เริ่มปฏิบัติงาน : 14 ม.ค. 2559
 
       
นายธนบูรณ์    ศรียานุเคราะห์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : คบ. พลศึกษา
เริ่มปฏิบัติงาน : 3 ต.ค. 2559
 
นายจิรายุส    มูลทองหลาง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ค.บ. คณิตศาสตร์
เริ่มปฏิบัติงาน : 21 พ.ย. 2559
 
       
นางสาวศภิสรา    กรุษวงษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : วท.บ. ปฐพีวิทยา
เริ่มปฏิบัติงาน : 1 มิ.ย. 2560
 
นางสาวอรนิชชา จันระดา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : บธ.บ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
เริ่มปฏิบัติงาน : 11 เม.ย. 2561
 
       
นายเกียรติภูมิ สุขชม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ค.บ. วิทยาศาสตร์
เริ่มปฏิบัติงาน : 4 ธันวาคม 2561
 
นางสาวนุชรินทร์ ดีเจริญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ค.บ. คณิตศาสตร์
เริ่มปฏิบัติงาน : 4 ธันวาคม 2561
 
       
นางสาวปิยะรัตน์ ชะอุ่ม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ค.บ. คณิตศาสตร์
เริ่มปฏิบัติงาน : 12 พฤศจิกายน 2561
 
ว่าที่ร้อยตรี พฤษภ ชอบสวน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้า ICT Talent
วุฒิการศึกษา : ค.บ. คอมพิวเตอร์
เริ่มปฏิบัติงาน : 1 มิถุนายน 2561
 
       
นายสรายุทธ ร่าเริง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. ภาษาไทย
เริ่มปฏิบัติงาน : 1 ธันวาคม 2561
 
นายชนะกิจ    กลิ่นเมือง
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
วุฒิการศึกษา : ปวส. ช่างยนต์
เริ่มปฏิบัติงาน : 9 ต.ค. 2557
 
       
 

 

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ตำบลดงละคร  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์  26000
โทรศัพท์ 037-316933 โทรสาร 037-316931  
Email   :  watnongthongthrai@gmail.com