This is an example of a HTML caption with a link.
โรงเรียนวัดหนองทองทราย

ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดหนองทองทราย


ชื่อ - นามสกุล นายธาตรี    อินยะฤทธิ์
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา
น.บ. นิติศาสตร์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
เริ่มรับราชการ 2 มิ.ย. 2523
เริ่มปฏิบัติงานที่ นทท. 1 ต.ค. 2541


ข่าวการศึกษา
 

โรงเรียนวัดหนองทองทราย
ผอ. ธาตรี อินยะฤทธิ์โรงเรียนวัดหนองทองทราย
โรงเรียนวัดหนองทองทราย
โรงเรียนวัดหนองทองทราย
โรงเรียนวัดหนองทองทราย
โรงเรียนวัดหนองทองทราย

 

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ตำบลดงละคร  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์  26000
โทรศัพท์ 037-316933 โทรสาร 037-316931  
Email   :  thatri_in@hotmail.com