This is an example of a HTML caption with a link.
โรงเรียนวัดหนองทองทราย

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2559

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

อ.1(4 ขวบ)

1

9

3

12

อ.2(5 ขวบ)

1

5

11

16

รวม

2

14

14

28

ป.1

1

5

11

16

ป.2

1

4

5

9

ป.3

1

8

9

17

ป.4

1

5

9

14

ป.5

1

11

7

18

ป.6

1

9

8

17

รวม

6

42

49

91

ม.1

1

15

10

25

ม.2

1

13

4

17

ม.3

1

8

15

23

รวม

3

36

29

65

รวมทั้งหมด

11

92

92

184


ข่าวการศึกษา
 

โรงเรียนวัดหนองทองทราย
ผอ. ธาตรี อินยะฤทธิ์โรงเรียนวัดหนองทองทราย
โรงเรียนวัดหนองทองทราย
โรงเรียนวัดหนองทองทราย
โรงเรียนวัดหนองทองทราย
โรงเรียนวัดหนองทองทราย

 

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ตำบลดงละคร  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์  26000
โทรศัพท์ 037-316933 โทรสาร 037-316931  
Email   :  thatri_in@hotmail.com