This is an example of a HTML caption with a link.
โรงเรียนวัดหนองทองทราย

ประวัติโรงเรียนวัดหนองทองทราย

           โรงเรียนวัดหนองทองทราย  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  ตำบลดงละคร  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  1  กรกฎาคม 2465  โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดหนองทองทราย เป็นสถานที่เล่าเรียนเดิมชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลดงละคร   มีนายจำลอง  ฉายาวงษ์  เป็นครูใหญ่คนแรก
           พ.ศ. 2501  ได้รับงบประมาณ  100,000  บาท  สร้างอาคารเรียนหลังแรกแบบ  ป. 1  ขนาดกว้าง  9.00 เมตร  ยาว  36.00 เมตร
           พ.ศ. 2504  ทางราชการได้อนุมัติให้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  อาคารเรียน  ไม่เพียงพอทางโรงเรียน
จึงขอใช้ศาลาการเปรียญของวัดหนองทองทราย  โดยต่อเติมดัดแปลงเป็นอาคารเรียนแบบ  ป. 1  ขนาดกว้าง  9.00 เมตร 
ยาว 36.00 เมตร จำนวน 4 ห้องเรียนและได้ขออนุมัติรื้อถอนในปี  พ.ศ. 2531 วัสดุปรับปรุงซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของอาคาร
ได้จัดแบ่งให้โรงเรียนในกลุ่มศรีทรายทองและโรงเรียนวัดคีรีวัน  นำไปปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารอเนกประกอบ
           พ.ศ. 2509 ทางราชการได้โอนโรงเรียนประถมศึกษาจากสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กระทรวงมหาดไทย  โดยมี นายอำเภอเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและควบคุม
           พ.ศ. 2513  ทางราชการได้ประกาศขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7   และได้รับงบประมาณ
ให้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป. 1 ข ขนาดกว้าง 9.00  เมตร ยาว  36.00  เมตร  จำนวน  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน 140,000 บาท และอาคารเรียนขนาดกว้าง  9.00 เมตร  ยาว  36.00 เมตร   จำนวน  4  ห้อง   เป็นเงิน 150,000 บาท
           พ.ศ. 2515  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  25,000 บาท 
           พ.ศ. 2518  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  จำนวน  1  หลัง เป็นเงิน  25,000 บาท
           พ.ศ. 2520 รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 004 จำนวน 8 ห้องเรียน สูง  2 ชั้น เป็นเงิน 680,000 บาท
           เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2523 ทางราชการได้โอนโรงเรียนประถมศึกษาไปสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ
           พ.ศ. 2526  ได้รับงบประมาณสร้างถังน้ำฝนแบบ  ฝ.33  จำนวน  1 ชุด ในราคา  50,000 บาท
           พ.ศ. 2528  ได้รับงบประมาณ สร้างสนามวอลเลย์บอล จำนวน 1  สนาม  ราคา  60,000 บาท  และในปีนี้
ทางคณะกรรมการศึกษาและคณะครูได้จัดทอดผ้าป่าเพื่อหาเงินซื้ออุปกรณ์การศึกษา         
           พ.ศ. 2529  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 203/26  ขนาดกว้าง  10 เมตร ยาว  20 เมตร  จำนวน  1หลัง  ในราคา  300,000.- บาท  และได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น  รางวัลที่  2 ระดับจังหวัด
           พ.ศ. 2530  ได้รับรางวัลดีเด่น  รางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด  และได้รับงบประมาณก่อสร้างเรือนเพาะชำแบบ  พ. 1  จำนวน  1  หลังในราคา  15,000 บาท (ปัจจุบันใช้การไม่ได้)
           พ.ศ. 2533  ได้รับรางวัลที่  1  โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในชนบท  ระดับจังหวัด  ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นที่ 1  ระดับจังหวัด  ได้รับคัดเลือกจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยให้จัดห้องสมุดเพื่อบริการ
ประชาชนเป็นแห่งแรกในประเทศไทย  โดยรับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การยูเนสโก  ได้จัดให้มีการอบรมครูใน  สปจ.นครนายก  นักเรียนและประชาชน  โดยให้ความรู้ในเรื่องการเพาะพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยและการถนอมอาหารจากผลกระท้อน
           พ.ศ. 2534 ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นที่  1  ระดับจังหวัด  ได้รับรางวัล  กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน
ดีเด่นรางวัลที่  2
           พ.ศ. 2535   ได้รับรางวัลดีเด่นโครงการรั้วกินได้   รางวัลที่  2  ระดับจังหวัด
           พ.ศ. 2536   ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในชนบทดีเด่นรางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด ได้รับรางวัล
จากเลขาธิการ สปช.และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
           พ.ศ. 2537  ได้รับรางวัลโครงการจัดกิจกรรมสหกรณ์ครบวงจรดีเด่น ระดับจังหวัด
           พ.ศ. 2538  ได้รับรางวัลโครงการจัดกิจกรรมสหกรณ์ครบวงจรดีเด่นระดับจังหวัด (ครั้งที่  2)
           วันที่  9  ตุลาคม  2541 นายธาตรี  อินยะฤทธิ์ ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดหนองทองทราย  เนื่องจากอาจารย์ใหญ่ท่านเดิมปลดเกษียณ
           วันที่ 16  พฤษภาคม  2541 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
           วันที่  1  ตุลาคม  2545 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด  โรงเรียนวัดหนองทองทราย
           ในปี พ.ศ. 2546 มีการโอนหน่วยงานจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติไปขึ้นกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนวัดหนองทองทรายได้ย้ายไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก 
           ในปี พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้าง  ค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105 / 29  ปรับปรุง  2  ชั้น  7  ห้องเรียน
           ในปี พ.ศ. 2560 ได้รับประมาณค่าก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 จำนวน 1 หลัง ราคา 484,000 บาท และส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 จำนวน 1 หลัง ราคา 370,000 บาท


ข่าวการศึกษา
 

โรงเรียนวัดหนองทองทราย
ผอ. ธาตรี อินยะฤทธิ์

 

โรงเรียนวัดหนองทองทราย
โรงเรียนวัดหนองทองทราย
โรงเรียนวัดหนองทองทราย
โรงเรียนวัดหนองทองทราย
โรงเรียนวัดหนองทองทราย

 

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ตำบลดงละคร  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์  26000
โทรศัพท์ 037-316933 โทรสาร 037-316931  
Email   :  thatri_in@hotmail.com