This is an example of a HTML caption with a link.
โรงเรียนวัดหนองทองทราย

ผลงานที่ภาคภูมิใจที่ รายการรางวัล วันที่ หน่วยงานที่จัด
1 เป็นสถานศึกษาต้นแบบการฝึกประสบการณ์การพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 24-28/2558

16-20 เม.ย. 58

 

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก
2 เป็นสถานศึกษาต้นแบบการฝึกประสบการณ์การพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 54-58/2558
24-28 ก.ค. 58 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก
3 ได้รับรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2557-2559 - มูลนิธิสมเด็จพระเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
4 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2556
15 ส.ค. 57 กระทรวงศึกษาธิการ
5 เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลห้องสมุดคุณภาพระดับเหรียญทอง 28 ธ.ค. 55 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก
6 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) 3 ธ.ค. 56

สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

7 ได้รับรางวัลดีเด่นในระดับภาค ในการประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2556 26 ก.ค. 56

กรมการขนส่งทางบก
และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

8 ได้รับการยกย่องว่าเป็น ห้องเรียนอ่านออก 100% 9 ก.พ. 59 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก

1 | 2 | 3 | 4

ข่าวการศึกษา
 

โรงเรียนวัดหนองทองทราย
ผอ. ธาตรี อินยะฤทธิ์

 

โรงเรียนวัดหนองทองทราย
โรงเรียนวัดหนองทองทราย
โรงเรียนวัดหนองทองทราย
โรงเรียนวัดหนองทองทราย
โรงเรียนวัดหนองทองทราย

 

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ตำบลดงละคร  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์  26000
โทรศัพท์ 037-316933 โทรสาร 037-316931  
Email   :  thatri_in@hotmail.com