โรงเรียนวัดหนองทองทราย
โดยผู้อำนวยการธาตรี อินทฤทธิ์และคณะครู ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์การศึกษานครนายก นำโดยอาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ และคณะ
ที่ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนปฐมวัย
ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ขอขอบพระคุณมา ณ.โอกาสนี้
  ก.ต.ป.น. ติดตามการดำเนินงาน
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.นครนายก นำโดย รอง ผอ.สพป.นครนายก
ท่านรองฯ กลอยสุข เมืองคำ ท่านศน.ประภร พูลศิลป์ ท่านผอ.สุภาพร วงษ์เหรียญทอง
เข้าติดตามการดำเนินงานพร้อมให้คำแนะนำ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานต่อไป
     
  โครงการส่งเสริมเกษตรอาหารสุขภาพฯ
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.3
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรอาหารสุขภาพ กิจกรรมควบคุมแมลงวัน
ผลไม้ในพื้นที่กว้าง ร่วมกับหน่วยงานเกษตรอำเภอ
     
  ศึกษาดูงาน
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ทีมงาน Connext ED และคณะศึกษาดูงานจาก
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดยคุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา
ได้เข้าศึกษาดูงาน การดำเนินการภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ
     
  การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตน้ำดื่มสะอาด
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวัดหนองทองทราย
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตน้ำดื่มสะอาด ภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ
     
  จัดกิจกรรมวันแม่
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวัดหนองทองทราย จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2561
     
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการลูกเสือต้านยาเสพติดและลูกเสือจราจร
โรงเรียนวัดหนองทองทราย ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการลูกเสือต้านยาเสพติดและ
ลูกเสือจราจร โดยได้รับความร่วมจาก สภ.ดงละคร ให้ความรู้แก่นักเรียน
     
  กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนวัดหนองทองทรายจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
     
  อบรมปัญหาวัยรุ่น
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าแห ตำบลดงละคร
จัดการอบรมปัญหาวัยรุ่นให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3
     
  กิจกรรมลงนามถวายพระพร
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน
โรงเรียนวัดหนองทองทราย ร่วมลงนามถวายพระพร และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
     
  โครงการต้นกล้าวัยใส ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด Young Antidrug
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนวัดหนองทองทราย
โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก
     
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน โรงเรียนวัดหนองทองทราย
     
  ถ่ายทำรายการ โรงเรียนประชารัฐต้นแบบ
โครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED ร่วมกับทีมงานรายการเดินหน้าประเทศไทย
และรายการ ศธ. 360 องศา ลงพื้นที่ โรงเรียนวัดหนองทองทราย ถ่ายทำกระบวนการจัดการเรียนรู้
และถ่ายทำการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ Learning Center
     
  ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนวัดหนองทองทราย สภ.ดงละคร อบจ.นครนายก ร่วมจัดการอบรมตามโครงการเผยแพร่ให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
     
  วันสุนทรภู่
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวัดหนองทองทราย จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่
     
  เยี่ยมชม ร.ร.วัดหนองทองทราย
วันที่ 27 มิถุนายน 2561
คุณกมลนันท์ เจียรวนนท์ และคุณเนตรชนก วิภาตะศิลปิน พร้อมด้วยทีมงาน CONNEXT ED
เยี่ยมชมการดำเนินงานภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ ณ โรงเรียนวัดหนองทองทราย
     
 

ไหว้ครู
14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวัดหนองทองทราย จัดกิจกรรมไหว้ครูและมอบทุนการศึกษานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2561

     
 

ป้องกันการพนันฟุตบอล
เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ดงละคร ร่วมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ แก่นักเรียน
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม การเล่นพนันฟุตบอล ณ โรงเรียนวัดหนองทองทราย

     
 

ศึกษาดูงาน
30 - 31 พฤษภาคม 2561 คณะดูงานจากประเทศญี่ปุ่น
และประเทศจีนศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ Learning Center ณ โรงเรียนวัดหนองทองทราย

     
 

กิจกรรมเวียนเทียน
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดหนองทองทราย
ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

 

     
 

จำกัด ถ่ายทำ VTR แนะนำศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) 
วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 ทีมงานตัวแทนจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถ่ายทำ VTR แนะนำศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) 

     
  ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนวัดหนองทองทราย ได้จัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
     
 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
วันที่ 28 มีนาคม 2561
โรงเรียนวัดหนองทองทราย ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

     
 

กิจกรรมเรียนรู้ Phonic
วันที่ 19 - 21 มีนาคม 2561 โรงเรียนวัดหนองทองทราย จัดกิจกรรมเรียนรู้ Phonic
เบื้องต้นระดับ ป.4 - ม.3

     
 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือลูกเสือ
วันที่ 16 มีนาคม 2561
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.4 - ป.5 และ ม.1 - ม.3

     
 

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดหนองทองทราย ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

     
 

ทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     
 

กิจกรรมวันเด็ก 2561
13 มกราคม 2561
โรงเรียนวันหนองทองทรายจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561
คำขวัญ : รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี

     
 

โครงการปันน้ำใจให้น้อง
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 คณะครูและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ได้จัดโครงการปันน้ำใจให้น้อง

     
 

ประชุมผู้ปกครอง 2/2560
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 โรงเรียนวัดหนองทองทราย ได้จัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

     
 

(Learning Center)
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ท่าน ผอ.สพป.นครนายก
ท่านพิเชษฐ์ นนท์พละ และคณะครู 
และ ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน คุณนภัทร ฐิติดำเกิง และคณะ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center)

     
 

กีฬากลุ่ม เมือง 2
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 
ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดหนองทองทราย เข้าร่วมกิจกรรมกีฬากลุ่ม
(ประถมศึกษา) กลุ่มโรงเรียนเมือง 2 ณ โรงเรียนวัดบางหอย

     
 

ประชุมทีมงาน Connext ED
วันที่ 23 และ 24 พฤศจิกายน 2560 คณะทำงานจากบริษัท ทรู
(ทีมงาน Connext ED) ร่วมพูดคุยหารือกับผู้บริหารและคณะครู
เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ (LEARNING CENTER)

     
 

โครงการ อาสาปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
โครงการ อาสาปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง

     
 

ทัศนศึกษา ระดับชั้น อ.1 - ป.2
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 คณะครูโรงเรียนวัดหนองทองทราย พานักเรียนระดับ
อนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ โรงหนังกันตนา
เขื่อนขุนด่านปราการชล และอุทยานมาฆบูชา

     
 

สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ดำเนินการสอบธรรมะศึกษาให้กับโรงเรียนภายในตำบลดงละคร
ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองทองทราย โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม และโรงเรียนวัดคลองโพธิ์

     
 

เทศน์มหาชาติ
วันที่ 28 กันยายน 2560 ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดหนองทองทราย ร่วมเป็นเจ้าภาพ เทศน์มหาชาติ ในกัณฑ์ที่ 4 วนประเวศน์ และได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ณ วัดหนองทองทราย

     
โรงเรียนวัดหนองทองทราย  

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดหนองทองทราย ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต

     
โรงเรียนวัดหนองทองทราย  

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดหนองทองทราย ได้จัดกิจกรรม 12 สิงหาคม มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ โดยมีกิจกรรมถวายพระพรต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กิจกรรมให้ลูกๆแสดงความกตัญญูต่อแม่

     
โรงเรียนวัดหนองทองทราย  

กิจกรรมลงนามถวายพระพรและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดหนอวทองทราย ได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรและบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

     
โรงเรียนวัดหนองทองทราย  

แห่เทียนจำนำพรรษา
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนวัดหนองทองทราย ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
ถวายเทียนพรรษาแก่วัดมณีวงศ์
และวัดหนองทองทรา เพื่อปลูกฝังการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ให้คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา

     
โรงเรียนวัดหนองทองทราย  

ถ่ายทำวิดีทัศน์นำเสนอโรงเรียน
ประชารัฐ

วันที่ 20 มิถุนายน 2590
ทางโรงเรียนวัดหนองทองทราย
ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดนครนายก ให้มีการถ่ายทำวิดีทัศน์นำเสนอ และประชาสัมพันธ์โรงเรียนประชารัฐ

     
 

กิจกรรมไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา
วันที่ 8 มิถุนายน 2560
โรงเรียนวัดหนองทองทราย
ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู และพิธีมอบทุนการศึกษา